Activity

  • วันนี้เวลา 13.30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพลังงานจัหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ CoPs ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2563 เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง ภาครัฐกับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยการบรรยายจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักส่งเสริมเศษฐกิจดิจิทัล และสำนักงานครธกรรมการข้าราชการพลเรือน