Activity

  • วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรมจัดทำระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์