Activity

  • วันที่ 20 กัยยายน 2562 นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำรถ Mobile Unit เข้าร่วมกิจกรรมกินอยู่ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนวัดกาญจนาราม ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี