Activity

  • วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ Energy Mobile Unit” ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวัดบางพลาและโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี