Activity

  • วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายธีศิษฏ์ สองเมือง
    วิศวกรชำนาญการ เข้าร่วมตรวจวัดระดับไฟฟ้า กิจกรรม
    “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี และเสริมสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจก่อใหเกิดอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าอาคารและสิ่งก่อสร้างของวัดพระอารามหลวง ณ วัดพัฒนาราม (วัดใหม่) ตำบลตลาด อำเภอเมือง
    จังหวัีดสุราษฎร์ธานี