Activity

  • วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมตรวจวัดระดับไฟฟ้า กิจกรรม “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี และเสริมสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจก่อใหเกิดอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าอาคารและสิ่งก่อสร้างของวัดพระอารามหลวง ณ วัดพระบรมธาตุไชยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา