Activity

  • ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับ นายกณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วมร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยคณะในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการลดต้นทุนพลังงานในการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรและการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 ดังนี้ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ กลุ่มเกษตรกรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองผักหนาม ตำบลป่าเว อำเภอไชยา ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำเสียยางพารา ณ สหกรณ์เกษตรแปรรูปที่ดินท่าแซะ ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง และโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงเรียนชีวิตบ้านสายรุ้ง ณ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี