Activity

  • วันที่ 19 มิถุนายน 2562 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายนที ทับมณี) ได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการ ลูกจ้างให้การต้อนรับ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการ อนุรักษ์พลังงานเคลื่อนที่ Mobile Energy Unit ณ โรงเรียนวัดสมหวัง และตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ปี 2560 ณ กลุ่มสายใยรักษ์แห่งครอบครัว ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน และตรวจเยี่ยมโครงการผลิตไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์ม ณ สหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราสุราษฎร์ธานี จำกัด