Activity

  • วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้กับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา และคุณครูในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการอบรมให้ความรู้ในการลดภาวะโลกร้อน และการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ภายใต้โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี ณ ภัตตาคารป๊อบอาย