Activity

 • อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  1. ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสาน
  และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพลังงาน
  2. กำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของกิจการ
  น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ
  3. กำกับดูแลคุณภาพ การค้า และการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
  4. ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
  5. ประสานและอำนวยความสะดวกในการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  6. จัดทำ เสนอแนะ และประสานแผนพัฒนาพลังงานในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว
  7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานด้านพลังงาน
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย