สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • วันที่ 20 กัยยายน 2562 นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำรถ Mobile Unit เข้าร่วมกิจกรรมกินอยู่ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนวัดกาญจนาราม ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  [Read more]

 • วันที่ 19 กันยายน 2562 นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำรถ Mobile Unit เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดเวียงสระ หมู่ที่ 7 บ้านเวียง ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • นที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมด้านพลังงานกับการศึกษาในท้องถิ่น โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ภายใต้กิจกรรมสำหรับ อปท.ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
  (ปี 2561) ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ Energy Mobile Unit” ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวัดบางพลาและโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อำเภอพุนพิน…

  [Read more]

 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ Energy Mobile Unit” ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านบ่อกรังและโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ อำเภอพุ…

  [Read more]

 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายธีศิษฏ์ สองเมือง
  วิศวกรชำนาญการ เข้าร่วมตรวจวัดระดับไฟฟ้า กิจกรรม
  “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี และ…

  [Read more]

 • วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางจันทิรา ฟุ้งเฟื่อง วิศวกรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  [Read more]

 • วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมตรวจวัดระดับไฟฟ้า กิจกรรม “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี และเสริมสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจก่อใหเกิดอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าอาคารและสิ่งก…

  [Read more]

 • ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับ นายกณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วมร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยคณะในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการลดต้นทุนพลังงานในการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรและการอบแ…

  [Read more]

 • ประกาศสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ 13/2562 เรื่องยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
 • วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้นำรถ Mobile Energy Unit เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี ณ ป่าชุ…

  [Read more]

 • วันที่ 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมโครงการ Energy Mobile Unit ณ โรงเรียนวัดสมหวัง ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความรู้ แก่เด็กนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
 • วันที่ 19 มิถุนายน 2562 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายนที ทับมณี) ได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎ…

  [Read more]

 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  หน้าแรก

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
 • Load More