Activity

 • กลยุทธ์สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว
  1. จัดทำแผนด้านพลังงานของจังหวัดสระแก้ว
  2. สร้างเครือข่ายด้านพลังงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
  3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัดตลอดจนการอนุรักษ์พลังงาน
  4. ส่งเสริมการการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในพื้นที่
  5. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
  6. สร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมสนับสนุนการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ด้านนโยบายและแผนพลังงาน
  7. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบการจัดการที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล
  8.พัฒนางานบริหารของสำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้วโดยยึดหลักความรวดเร็วมีคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
  9. พัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้มีความเหมาะสมกับภารกิจงานที่ปฏิบัติ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม