Activity

  • วิสัยทัศน์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว
    -มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน
    เป็นผู้นำหน่วยงานในภาคตะวันออก
    ด้านการส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทน-