Activity

 • พันธกิจของหน่วยงาน
  1.ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาครวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพลังงาน
  2.กํากับดูแลและส่งเสริมการดําเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
  3.กํากับดูแลคุณภาพ การค้า และการสํารองน้ำมันเชื้อเพลิง
  4.ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
  5.ประสานและอํานวยความสะดวกในการสํารวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  6.จัดทำ เสนอแนะ และประสานแผนพัฒนาพลังงานในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกล่าว
  7.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานด้านพลังงาน
  8.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย