Activity

  • โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน SMEs ร่วมกับองค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
    (ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562)