Activity

  • วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุงร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมคลินิกพลังงานเคลื่อนที่ให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (Energy Mobile Unit)
    ณ โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ หมู่ที่ 5 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง