Activity

  • วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.
    นายไพบูลย์ ดวงจันทร์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง เข้าอมรมการเก็บข้อมูลพลังงานชุมชน แก่อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563 (ประเภท อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง