Activity

  • วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น.
    สำนักงานพลังงานจังหวัด โดยนายสัญชัย เมืองแก้ว นักวิชาการพลังงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมจัดเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง