Activity

  • วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.
    สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง นำโดยนายอรุณ อินทสะระ พลังงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน งบประมาณ ปี 2563
    (สำหรับโรงเรียนพลังงานชุมชน)
    และร่วมลงนามทำ MOU ระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง กับ โรงเรียนพนางตุง
    ณ โรงเรียนพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง