Activity

  • วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 นายอรุณ อินทสะระ พลังงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง เข้าประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับการดำเนินงาน กิจกรรม อปท.จัดการพลังงานที่ดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาขัยสน จังหวัดพัทลุง