Activity

  • วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอรุณ อินทสะระ พลังงานจังหวัดพัทลุง นายไพบูลย์ ดวงจันทร์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ นายณรงค์ชัย ทองรักษ์ วิศวกรชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ในพิธีดังกล่าว