Activity

  • สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุงร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมคลินิกพลังงานเคลื่อนที่ให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (Energy Mobile Unit)
    ในวันพฤหัสบดีที่ 21พฤศจิกายน 2562 ณ. โรงเรียนบ้านเขาปู่ ม.1 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง