Activity

 • ภารกิจ

  อำนาจหน้าที่พลังงานจังหวัด
  1. กำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ
  2. กำกับดูแลคุณภาพ การค้า และการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
  3. ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
  4. ประสานและอำนวยความสะดวกในการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  5. จัดทำ เสนอแนะ และประสานแผนพัฒนาพลังงานในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนา
  และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว
  6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในงานด้านพลังงานระดับพื้นที่
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย