Activity

  • วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันเก็บผักตบชวา ณ ลำห้วยกุดหลด อำเภอเมืองหนองบัวภู จังหวัดหนองบัวลำภู