Activity

  • 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานและข้อแก้ไขปรับปรุงในการบริหารงานของจังหวัดหนองบัวลำภู ต่อไป