Activity

  • 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู และนางสาวจรินทนา เชื้อสะอาด นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดของจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู