Activity

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
    สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)