Activity

  • 20 ส.ค. 2562
    นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ้มภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่