Activity

  • 9 ส.ค. 2562
    นายรัฐเขต สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน