Activity

  • 14 ส.ค. 2562
    น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมหน่วยบริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน