Activity

  • 5 ส.ค. 2562
    นายพฤหัส บุญมาตา นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน