Activity

  • 6 ส.ค. 2562
    นายทินกรณ์พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมการเสวนาและร่วมลงนาม ปฏิญญา ” ความร่วมมือขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สู่จังหวัดคุณธรรม” และร่วมพิธีจารึกนามถวายพระพรชัยมงคล บนผืนผ้าทอ 77 ผืน 77 จังหวัด ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน