Activity

  • 23 ก.ค. 2562
    ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลักสูตรการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน