Activity

  • 22 ก.ค. 62
    นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือการจัดการทรัพย์สินของสำนักวิชาการพลังงานเขต 6 ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่