Activity

  • 19 กรกฎาคม 2562 พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ น.ส.นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน