Activity

  • 28 มิ.ย. 2562
    นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ อบต.ห้วยห้อม ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน