Activity

  • 27 มิ.ย. 2562
    นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายพฤหัส บุญมาตา นายช่างเทคนิคชำนาญงานและเจ้าหน้าที่จัดอบรมให้ความรู้การประหยัดพลังงานในสถานศึกษาแก่บุคลากร/นักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน