Activity

  • 26 มิ.ย. 2562
    นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายพฤหัส บุญมาตา นายช่างเทคนิคชำนาญงานและเจ้าหน้าที่จัดอบรมให้ความรู้การประหยัดพลังงานในสถานศึกษาแก่บุคลากร/นักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงอ.แม่สะเรียงจ.แม่ฮ่องสอน