Activity

  • 26 มิ.ย. 2562
    นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่จัดอบรมด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนล่องแพวิทยา ต.แม่สวด อ.สบเมยจ.แม่ฮ่องสอน