Activity

  • 27 มิ.ย. 2562
    นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561-2565 (ทบทวน ปี 2562) ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน