Activity

 • อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัดตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
  กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2556 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556

  1. ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพลังงาน
  2. กำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ
  3. กำกับดูแลคุณภาพ การค้า และการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
  4. ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
  5. ประสานและอำนวยความสะดวกในการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  6. จัดทำ เสนอแนะ และประสานแผนพัฒนาพลังงานในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว
  7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในงานด้านพลังงาน
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  โครงสร้างองค์กรสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย
  1. กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน
  2. กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน