Activity

  • 21 ก.ค. 2563
    กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน และส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานแบบครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้สรุปผลการดำเนินงานและส่งมอบเตาเผาถ่าน 200 ลิตร จำนวน 5 เตา เพื่อนำไปใช้งานและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน ณ ศูนย์เรียนรู้พอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง และส่งมอบโคมไฟถนน LED จำนวน 45 ชุด ติดตั้งเพื่อประหยัดพลังงานในการให้แสงสว่างสำหรับการสัญจรในพื้นที่ตำบลแม่คง