Activity

  • 21 ก.ค. 2563
    น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงาน เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน