Activity

  • 18 ก.ค. 2563
    กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงานได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ อบต.ผาบ่อง เพื่อให้ความรู้ และสาธิตการใช้แก๊สจากถ่านไม้ไผ่ เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชา