Activity


 • 15 ก.ค. 2563
  น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ, นายรัฐเขต สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

  เวลา 06.00 – 12.00 น.
  สำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการด้านพลังงานตามแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนฯ ในพื้นที่ อ.ขุนยวม จำนวน 3 กลุ่ม

  เวลา 13.00-16.30 น.
  การจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561-2565(ทบทวน ปี 2563) ร่วมกับหน่วยงานราชการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอขุนยวม