Activity

 • สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมต่อต้านการคอรัปชั่น
  “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ”
  ทุจริต ต้องได้รับโทษ พบเห็นอย่านิ่งเฉย
  พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตหรือร่ำรวยผิดปกติแจ้ง สายด่วน ป.ป.ช. 1205
  สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง
  สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  9/8 ซอย 5 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
  โทร 0-5361-1785-7