Activity

  • 8 – 11 กรกฏาคม 2563
    นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย น.ส.นิชนันท์ สุริจันยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมค่ายอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพัฒนาศักยภาพ “ช่างชุมชน คนไฟฟ้า” ณ ศูนย์ปัญญาปฏิบัติศึกษาต้นแบบกิจการไฟฟ้าเพื่อสังคมตำบลผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง