Activity

  • 8 – 9 ก.ค. 2563
    นายรัฐเขต สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564 และสำรวจพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ