Activity


 • สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับสมัครกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564 ดังนี้

  1. อปท. บริหารจัดการพลังงานที่ดี
  1.1 เป็น อปท. ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการวางแผนพลังงานชุมชนกับสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  1.2 รับสมัครทั่วประเทศ 120 อปท.
  1.3 สามารถเข้าร่วมโครงการ 2 ปี (2564 – 2565) โดย ปี 2564 กิจกรรมให้ความรู้ ปรับทัศนคติด้านพลังงาน และนำไปสู่การสร้างแผนพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน และปี 2565 สนับสนุนงบอุดหนุนสำหรับส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน ไม่เกิน 100,000 บาท

  2. โรงเรียนพลังงานชุมชน
  2.1 เป็นโรงเรียนมัธยมสังกัดรัฐบาล/ท้องถิ่น
  2.2 รับสมัครทั่วประเทศ 120 แห่ง
  2.3 ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่คล้ายคลึงกับโครงการฯ ที่จัดโดยกระทรวงพลังงาน ในปี 2562 – 2563
  2.4 สามารถเข้าร่วมโครงการ 2 ปี (2564 – 2565) โดยปี 2564 กิจกรรมให้ความรู้ในโรงเรียน จัดตั้งคณะทำงานของโครงการ จัดทำแผนพลังงานในโรงเรียน และปี 2565 สนับสนุนงบอุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการด้านพลังงานในโรงเรียน ไม่เกิน 42,500 บาท

  3. โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 3 x 4 เมตร
  3.1 รับสมัครทั่วประเทศ 50 กลุ่ม
  3.2 เป็นกลุ่มที่หน่วยงานราชการรับรอง เช่น วิสาหกิจชุมชน, OTOP
  3.3 แปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน จากการอบ ตากแห้ง
  3.4 โรงอบราคา 130,000 บาท โครงการอุดหนุน 70% ไม่เกิน 91,000 บาท กลุ่มเป็นผู้ว่าจ้างและออกค่าใช้จ่ายในการเตรียมพื้น ทำพื้นคอนกรีตและชั้นวาง 30% ประมาณ 39,000 บาท
  3.5 พื้นที่ก่อสร้างโรงอบต้องมีเอกสารสิทธิ์โฉนด หรือ นส.3 และเจ้าของที่ดินลงนามยินยอมให้ใช้ที่ดินไม่ต่ำกว่า 15 ปี

  4. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2 x 2 เมตร
  4.1 รับสมัครทั่วประเทศ 50 กลุ่ม
  4.2 เป็นกลุ่มที่หน่วยงานราชการรับรอง เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, OTOP
  4.3 แปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน จากการอบ ตากแห้ง
  4.4 ตู้อบราคา 22,000 บาท โครงการอุดหนุน 100%

  5. เตาชีวมวล
  5.1 รับสมัครทั่วประเทศ 30 กลุ่ม
  5.2 โครงการอุดหนุน 70% (ขึ้นอยู่กับขนาดเตา) กลุ่มออกค่าใช้จ่าย 30%
  5.3 เป็นกลุ่มที่หน่วยงานราชการรับรอง เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, OTOP
  5.4 แปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อนหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการต้ม นึ่ง ทอด ตุ๋น

  6. ระบบผลิตไบโอแก๊สแบบเครือข่าย ขนาดบ่อหมัก 200 ลบ.ม. รับสมัครทั่วประเทศ 1 กลุ่ม

  ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://urlth.me/X6Y82 หรือ QR Code
  ส่งใบสมัครที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  369 ม.2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
  สมัครภายใน 13 กรกฎาคม 2563
  สอบถามเพิ่มเติม ที่ คุณรัฐเขต สมฤทธิ์ โทร. 095-1471661, 053-611276