Activity

  • 30 มิ.ย. 2563
    น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน